Selecteer een pagina

Op vrijdag 20 april heeft het tweede ontwerpafé plaatsgevonden. Samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden uit De Pijp is verder gesproken over de mogelijkheden om de openbare ruimte in verschillende straten te verbeteren. Er is voornamelijk gekeken naar verbeteringen die het leven in de buurt een positieve impuls geven.


Anderhalf uur praten, maar vooral schetsen

Als eerste zijn de conclusies en uitkomsten van de vorige bijeenkomst besproken. We waren blij verrast met de opkomst, maar vooral met de vele (goede) ideeën en inzichten die zijn ontstaan.
Tijdens het eerste ontwerpcafé zijn een aantal onderwerpen herhaaldelijk naar voren gekomen. Over deze onderwerpen hebben we tijdens de tweede bijeenkomst nog wat meer informatie opgehaald.

 

Wat werkt wel op een bepaalde plek, en wat werkt niet? Op grote plattegronden is de impact van de mogelijke verbeteringen in kaart gebracht. Het was goed om van een aantal buurtbewoners te horen dat er vanuit de studenten een positieve flow wordt overgebracht! De bewoners hebben aangegeven erg benieuwd te zijn naar de voorstellen die gepresenteerd gaan worden tijdens het derde ontwerpcafé.

Het was goed om van een aantal buurtbewoners te horen dat er vanuit de studenten een positieve flow wordt overgebracht! De bewoners hebben aangegeven erg benieuwd te zijn naar de voorstellen die gepresenteerd gaan worden tijdens het derde ontwerpcafé.

Hieronder zijn een aantal punten verder uitgelicht.

 

1. Kansen voor Basisschool De Springstok

 

Een medewerkster van deze basisschool heeft aangegeven dat een ‘Kiss & Ride strook’ de veiligheid rondom de school kan verbeteren. Door een deel van de parkeerplaatsen in de Tweede Jan van der Heijdenstraat op te heffen zou een ‘Kiss & Ride strook’ gerealiseerd kunnen worden.
In gesprekken met de buurt werd er ook aangegeven dat het wellicht verstandiger is om vanuit de school het wegbrengen van kinderen met de auto te ontmoedigen. De meeste leerlingen wonen namelijk relatief dicht bij de school.

In dezelfde straat bevindt zich een consultatiebureau dat niet goed te bereiken is voor buurtbewoners met een kinderwagen. Met het opheffen van parkeerplaatsen in de Tweede Jan van der Heijdenstraat zien we op verschillende vlakken mogelijk winst. Hoe de straat er uit kan gaan zien zal tijdens de komende ontwerpcafés en de periode tot aan 22 juni verder vorm gegeven worden.

 

2. Wanneer is het opheffen van parkeerplaatsen waardevol?


Het is ons duidelijk gemaakt dat de inrichting van verschillende straten op veel plekken vereenvoudigd en daarmee overzichtelijker moet worden. Bij het vrijkomen van parkeerplekken gaat de voorkeur o.a. uit naar extra ruimte voor fietsparkeerplekken. Hier is volgens de bewoners een groot tekort aan.

Kansrijk volgens buurtbewoners en de studenten is het groepsgewijs opheffen van parkeerplekken bij elkaar (in plaats van individuele plekken). In drukke straten en bij de kruispunten rondom het Willibrordusplein (Hemonybuurt en Willibrordusbuurt) liggen kansen.

Door meerdere parkeerplekken op één locatie op te heffen ontstaat er ruimte waar nagedacht kan worden over een geheel nieuwe invulling. Wat gebeurd er bijvoorbeeld als hele straten of kruispunten autoluw worden? En wat zijn dan precies de mogelijkheden en de gevolgen voor de verkeerscirculatie? Voor verschillende locaties in de buurt van het Willibrordusplein wordt dit verder onderzocht en verbeeld.

 

3. Veilig fietsen en aanpakken van het ‘fietsparkeerplobleem’


In het straatbeeld van Amsterdam verschijnen steeds meer fietsen. Velen zien dit langzamerhand als een echt probleem. Straten en kruispunten raken overspoeld met geparkeerde fietsen. Het gevolg is dat het overzicht in de straat en soms zelfs op het hele trottoir weg is. Dit zorgt voor onveilige situatie.

De Ferdinand Bolstraat, Van der Helststraat-/plein, rondom Sarphatipark en omgeving Albert Cuyp zijn hier “goede” voorbeelden van. Deze locaties staan vol met fietsen, motoren en scooters waardoor het voetpad onbegaanbaar is voor voetgangers of mindervaliden met rolstoel.

Handhaven van fietsparkeren en meer ruimte beschikbaar stellen voor het parkeren van fietsen zal het straatbeeld en de veiligheid ten goede komen. Er is onder andere  aangedragen om autoparkeervakken in de wijk te verruilen voor fietsparkeervakken. In één autoparkeervak á 10m2 passen al gauw 15 fietsen! Deze opgeheven parkeervakken kunnen ondergebracht worden in de nieuwe parkeergarage.

 

4. Wanneer gebruiken we de auto?


Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Het gebruik en noodzaak van de auto is tijdens het tweede ontwerpcafé ter discussie gesteld. Eén van de redenen hiervoor is dat alle voorzieningen zoals winkels en supermarkten in de omgeving aanwezig zijn. De meeste bewoners geven aan dat een auto op dit moment nog noodzakelijk is wanneer je bijvoorbeeld buiten de stad werkt.

Tijdens het tweede ontwerpcafé zijn er nieuwe suggesties gedaan voor het verminderen van het autoverkeer in de buurt zoals:

1. Mensen die de auto niet veel gebruiken korting te geven op een parkeerplaats aan de buitenrand van de stad.

2. Tussen 9:00uur en 17:00uur de parkeergarage voor iedereen beschikbaar stellen en tussen 17:00uur en 9:00uur reserveren voor de bewoners van De Pijp.

 

5. Groen in de straat of toch niet?


Nieuwe bomen kunnen bijdragen aan een groenere buurt. Geveltuinen zijn ook een prima idee. Wel moet er rekening worden gehouden met de begaanbaarheid van de vaak smalle trottoirs en het ruimtegebrek dat men nu in veel straten ervaart. 
Ruimte voor meer groen in straten kan ontstaan bij het opheffen van parkeerplaatsen aan bijvoorbeeld één zijde van de Van Ostadestraat of tussen de Willibrordusdwarsstraat en de Van Woustraat.

In verband met ruimtegebrek dat in veel straten wordt ervaren is er nog een idee besproken; De Ceintuurbaan ‘De groene straat’ van de wijk maken. Door juist geen extra bomen in de overige straten te planten behoudt je hier een ruimtelijke gevoel.
Er zijn bewoners die graag meer bomen en groen willen, en er zijn bewoners die zich zorgen maken over de ruimte die eventuele nieuwe bomen innemen. Het is belangrijk hierin een tussenweg te vinden.

 

6. Minder zwerfvuil zou heel fijn zijn!


We hebben gemerkt dat het (zwerf)vuil in de buurt zorgt voor veel overlast. Voorbeelden van het zwerfvuil zijn pizzadozen die uit passerende auto’s worden gegooid en het “dumpen” van huishoudelijk afval. Volgens de buurt is dit eenvoudig op te lossen door het plaatsen van extra afvalbakken.

 

7. Sport en recreatie


In een goed gesprek met één van de bewoners kwam naar voren dat het Willibrordusplein en de omliggende straten een bron van sociale activiteit is. Er wordt veel met elkaar gesport en gepraat. Het is een buurt waar buurtbewoners elkaar opzoeken en helpen waar nodig.

Ook de faciliteiten bij de Amsteldijk kwamen tijdens dit tweede ontwerpcafé opnieuw ter sprake. In de Amsteldijk is er een zwemmogelijkheid. Het idee van de studenten om op de open plek aan de kade een nieuwe steiger aan te leggen werd door een aantal buurtbewoners goed ontvangen. Zwemmers maar ook mensen die een goede zitplek met uitzicht over het water missen kunnen gebruik maken van de steiger.

Andere bewoners geven dat het plaatsen van een steiger een leuk idee is. Wél geven zij de voorkeur aan directe veranderingen in de buurt zelf. De bewoners van de woonboten zitten mogelijk ook niet te wachten op een uitgebreide zwemplek voor eigen deur.

 


Tot slot

De gesprekken met buurtbewoners hebben veel opgeleverd. Er is een duidelijk beeld ontstaan van de wensen en behoeften in de buurt. We hebben zicht op en gevoel gekregen bij de waarden die voor de buurt belangrijk zijn. Wat opviel is dat er met relatief eenvoudige aanpassingen grote verbeteringen behaald kunnen worden.

De ideeën uit de ontwerpcafés worden vergeleken met de input uit de online enquête. Huidige denkrichtingen  kunnen we op deze manier goed aanvullen en aanscherpen. De enquête kan nog tot 18 mei worden ingevuld. Doen hoor! Op 15 en 18 mei zullen de laatste twee ontwerpcafés plaatsvinden. De wensen van de buurt zijn dan vertaald naar eerste tekeningen.

Heeft u als buurtbewoner uw ideeën nog niet met ons kunnen delen door werk- of andere verplichtingen?
15 mei is er een extra avondsessie. 
Meer Informatie over deze extra avondsessie en het ontwerpcafé op 18 mei leest u in dit nieuwsbericht.